Friday, January 1, 2016

วงเวียนวัฒนธรรมของชาร์จ้าห์

วงเวียนวัฒนธรรมของชาร์จ้าห์ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเคารพและนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดของชาวอาหรับ

No comments:

Post a Comment