Friday, January 1, 2016

เมืองพาราณสี

เมืองพาราณสี  ซึ่งเมืองพาราณสีนั้นเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็นอดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสี

No comments:

Post a Comment