Friday, January 1, 2016

เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำ พระมหาโมคคัลลานะ และ ถ้ำสุกร

 เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำ พระมหาโมคคัลลานะ และ ถ้ำสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และ กุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏ

No comments:

Post a Comment