Friday, January 1, 2016

วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา

วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทำนุบำรุงศาสนา และสถานที่แห่งนี้ยังถือกำเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย

No comments:

Post a Comment