Sunday, January 3, 2016

พระใหญ่อุชิคุ

พระใหญ่อุชิคุ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากบรอนซ์ขนาดใหญ่และได้ถูกบันทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 120 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี

No comments:

Post a Comment