Sunday, January 3, 2016

หน้าผาโทจินโบ

หน้าผาโทจินโบ หน้าผาหินที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นกัดเซาะจนมีรูปร่างต่างๆ บนความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

No comments:

Post a Comment