Sunday, January 3, 2016

จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า

จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า หรือเรียกอีกอย่างว่า ทาคายาม่าจินยะ ซึ่งเคยเป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว

No comments:

Post a Comment