Friday, January 1, 2016

แม่น้ำครีกส์ (CREEK RIVER)

แม่น้ำครีกส์ (CREEK RIVER) เป็นจุดชมทิวทัศน์ มีลักษณะเป็นท่าเรือที่ตัดผ่านใจกลางเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์

No comments:

Post a Comment