Friday, January 1, 2016

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Grand Mosque

 Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3ของโลกและเป็นสุเหร่าประจำเมือง ของท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต

No comments:

Post a Comment