Tuesday, June 23, 2015

กวางเจา คานาสือ ซินเจียง อูรูมูฉี ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ภูเขาห้าสี ทะเลสาบคานาสือ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี เมืองคาลามาอี้ ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำซินเจียง (พักโรงแรมกวางเจา 1 คืน และโรงแรมซินเจียง 7 คืน ระดับ 4 ดาว)

กวางเจา คานาสือ ซินเจียง อูรูมูฉี ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ภูเขาห้าสี
ทะเลสาบคานาสือ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี เมืองคาลามาอี้ ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำซินเจียง
(พักโรงแรมกวางเจา 1 คืน และโรงแรมซินเจียง 7 คืน ระดับ 4 ดาว)
   
โปรแกรมนำเที่ยวทัวร์คานาสือ ประเทศจีน ซินเจียง เมืองหลากวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าอุยกูย คานาสือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์งดงาม ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่ของจีน และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน

อากาศหนาว เตรียมเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยครับ
: เวลา

เวลาในประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
: ภาษา

ภาษาจีนและภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า

220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา

สกุลเงินของจีนคือ หยวน มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.50 บาท / 1 หยวน (การใช้จ่าย ใช้เงินหยวนอย่างเดียวครับ)
• เตรียมตัวอย่างไร?.... ก่อนขึ้นเครื่อง คลิ๊กที่นี่ครับ
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 12 - 20 กันยายน 2558 (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ท่านละ 63,900.-บาท....เปิดจองแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป โปรดสอบถามราคานะครับ
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา - อูรูมูฉี
09.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9-10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน
11.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไชน่าเซ้าท์เทิร์น เที่ยวบิน CZ358
15.45 น.

ถึง สนามบินเมืองกวางเจา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เตรีมตัวต่อเครื่องไป เมืองอูรูมูฉี
19.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ6884 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
00.15 น.

เดินทางถึง เมืองอูรูมูฉี ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นถิ่นที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม” อูรูมูฉีเป็นต้นกำเนิดแห่งบทเพลงอันคลาสสิกและโรแมนติก ตั้งอยู่บนท้องทุ่งที่ราบทางตอนเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอูรูมูฉี นับเป็นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวงที่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่อนที่อูรูมูฉีจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตรอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองครั้งแรกในราชวงศ์ถัง เมื่อเส้นทาง สายไหมได้มีการค้าขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่งนี้จึงได้เป็นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมสายทุ่งหญ้า นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว)
วันที่สอง : อูรูมูฉี - บ่อน้ำมันคาลามาอี้ - ทะเลทรายโกบี - เบอร์จิ้น
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์จิ้น ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองคาลามาอี้ (เคอลาหม่าอี้) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ นำท่านแวะชม บ่อน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเค่อลามาอี้
ค่ำ

ถึง เมืองเบอร์จิ้น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อน..(พัก SHENHU HOTEL หรือ ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : เบอร์จิ้น - ธารน้ำห้าสี - ภูเขาห้าสี - ชนเผ่าอาซาเค่อร์ - คานาสือ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางชม ธารน้ำห้าสี เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางทะเลทรายโกบีอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องลำธาร ธารน้ำแห่งนี้จะปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสีจึงได้รับสมญานามว่า ธารน้ำห้าสี และชม แกรนแคนยอน หรือที่เรียกว่า หาดห้าสี ที่เป็นดินผสมหินหลากหลายสีอันสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาห้าสี wu cai shan เป็นภูเขาทีมีสีสันสลับกันอย่างสวยงาม
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ในอุทยาน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาส ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วยภูเขาทั้งซ้ายขวา เขียวขจีไปด้วยทุ่งหญ้า ป่าสน แวะชมวิว ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้า เยี่ยมชม ชนเผ่าอาซาเค่อร์ ชนเผ่าที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนกลางทุ่งหญ้า มีอาชีพเลี้ยงแกะ เลี้ยงม้า ตอนเย็นๆ ถึงที่พักที่เขตอุทยาน นำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนกับบรรยากาศยามเย็นอันสวยงามของอุทยานคานาส
เย็น

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก KANASI XINLE DU JIA HOTEL)
วันที่สี่ : ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบเทวดา จุดชมวิวคานาสือ ศาลาชมปลา ทะเลสาบคานาสือ ชนเผ่าถูวา
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ อุทยานคานาส นำท่านชม ทะเลสาบมังกรหลับ หรือ โค้งน้ำไดโนเสาร์ จากนั้นชม เย้เลี่ยงวาน หรือ โค้งวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน ชม ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวคานาสือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดเพื่ือชมทะเลสาปคานาสหรือทะเลสาปคานาสือ (ทะเลสาปเปลี่ยนสี) ชม ศาลาชมปลา ที่อยู่บนยอดเขา ชมทุ่งดอกไม้ ป่าสนเขา สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็นและยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง (ช่วงเดือนปลายเดือนกันยายน ผืนป่าคานาสือก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นผืนป่าห้าสีครับ)
เที่ยง

บริการอาหารที่ภัตตาคารคานาส (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร ชมบรรยากาศของทะเลสาบคานาส จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ้านชนเผ่าถูวา ชนเผ่าเลี้ยงม้าที่อาศัยอยู่มาช้านาน ตั้งแต่สมัยเจงกีสข่านแผ่ขยายอาณาจักร ชมการแสดงและชิมชาเจงกีสข่าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
ค่ำ

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย... (พัก KANASI XINLE DU JIA HOTEL)
วันที่ห้า : คานาสือ - แพะเมืองผี - เมืองคาลามาอี้
เช้า

บริการอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง

บริการอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านนำท่านชม เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวง สนุกสนานกับกิจกรรมขี่อูฐ ชมบรรยากาศทะเลทรายโกบี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ เมืองแห่งน้ำมันดำ
เย็น

บริการอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรมที่เมืองคาลามาร์อี้ ระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เมืองคาลามาอี้ - อูรูมูฉี - ทูรูฟาน
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองที่อยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154 เมตร
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศชม ซากเมืองโบราณเกาชาง ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้น ท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่า ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน นำท่านชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
เย็น

บริการอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) หลังอาหารพักผ่อน (พักโรงแรมที่เมืองทูรูฟาน ระดับ 4 ดาว)
วันที่เจ็ด : ทูรูฟาน - อูรูมูฉี - ตลาดต้าปาจา - โชว์ระบำพื้นเมือง
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 16) หลังอาหารนำท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอูรูมูฉี
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 17) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูรูมูฉี (183 กม.) ผ่านทะเลสาบเกลือ ผ่านโรงงานพลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่เมืองต้าปั่นเฉิน ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง จากนั้นท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกที่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเหวยอู๋เอ่ร์อบริเวณ เอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) อาทิ มีดเหล็กซินเจียง, เสื้อผ้า, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น มากมาย ฯลฯ
เย็น

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 18) พร้อมชมชม โชว์ระบำพื้นเมือง เป็นการเต้นรำของชนเผ่าแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว)
วันที่แปด : อูรูมูฉี - กวางเจา - ถนนปักกิ่ง
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี
12.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ6883 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
17.45 น.

ถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 20) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกวางเจา มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย (พัก JOLLIES HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว)
วันที่เก้า : กวางเจา - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 21) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีนยุคใหม ชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หินแกรนิต 120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 22) หลังอาหารนำท่านชม ร้านหยก ที่ขึ้นชื่อของกวางเจาและสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกวางเจา
16.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ363
17.55 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

No comments:

Post a Comment