Thursday, June 11, 2015

เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO BLOSSOM FINVER 7 DAYS 5 NIGHT

1.ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะและชิคิไซ ฟาร์มดอกไม้ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด
2.เที่ยวศูนย์ที่รวบรวมความงามก้อนน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮทสึคุ
3.ล่องเรือชมธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ณ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ
4.เดินชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบชิเรโตะ ทะเลสาบที่มีชื่อเสียง 1 ใน 5 ของชิเรโตโกะ
5.ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
6.ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ถนนทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าต์เล็ท
7. เที่ยวญี่ปุ่น อิสระวันฟรีเลือกนั่งรถไฟเที่ยวเมืองโรแมนติคสุดน่ารักเมืองโอตารุ หรืออิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
8.อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
9.สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen] 3 คืนเต็ม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 2 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ D7 620
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอ – สวนดอกไม้ชิคิไซ – เมืองฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ – ทุ่งดอกดอกไม้หลากสี – โซอุนเคียว –น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – แช่น้ำแร่
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ชิคิไซ สวนแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่พร้อมกันเบ่งบานในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิดหลากหลายสีสัน และพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่พร้อมกันเบ่งบานในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตก ริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
วันที่ 3 เมืองอาบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – เมืองอูโตโร่ ล่องเรือชมธรรมชาติแหลมชิเรโตโกะ – แช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองอาบาชิริ เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์บนทะเล โอโฮทสึคุ ทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับธารน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไว้ภายในห้องน้ำแข็งที่อุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซียสอย่างเพลิดเพลินใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอูโตโร่ นำท่าน ล่องเรือชมธรรมชาติของแหลมชิเรโตโกะ [ใช้เวลาล่องประมาณ 60 นาที] ชมความงดงามที่เกิดจากการรังสรรค์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความงามของน้ำตกหรือถ้ำริมผา นอกจากนี้ไฮไลท์ของการล่องเรือคือท่านอาจจะได้พบกับสัตว์หายากต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พบได้แค่ชายฝั่งนี้เท่านั้นหรือกวางกับสุนัขจิ้งจอกเป็นต้น ด้วยความสวยงามของธรรมชาติและความเปราะบางของระบบนิเวศบริเวณนี้ ทำให้อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะแห่งนี้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2005
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIRETOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
วันที่ 4 ชมวิวทะเลสาบชิเรโตโกะ – ช้อปปิ้งอิออน – เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่าแช่น้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางชมบรรยากาศอันงดงาม ณ ทะเลสาบชิเรโตโกะ ทะเลสาบแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบห้าแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าธรรมชาติบนแหลมชิเรโตโกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมธรรมชาติที่สวยงามตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อขนมและของฝากมากมายหลากหลายชนิด ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า เมืองออนเซ็นที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้อิสระผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า อีกทั้งประโยชน์ของน้ำแร่ออนเซ็นคนญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยรักษาโรครูมาตอยด์ โรคผิวหนัง ได้อีกด้วย
ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก TOKAWACHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
วันที่ 5 โดราเอม่อนสกายพาร์ค – มิตซุยเอ้าต์เล็ท – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เมืองซัปโปโร – เมนูปู 3 ชนิด 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้าน ค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจำหน่าย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าต์เล็ท ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย ที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก เช่น COACH, BURBERRY, ADIDAS, G-SHOCK, QUIKSILVER, DAKS, DIESEL และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย ที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุดๆ จากนั้นนำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างเสริฟ์พร้อมเมนูปู 3 ชนิด  แบบไม่อั้น***
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO TOKYO INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่าเดินทาง – 2,000 เยน]หรือ อิสระกับการช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
  ไกด์พาเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองโอตารุ [ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางโดยประมาณ 2,000 เยน] เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์
นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ นำท่านชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่แคนาดา หรือเลือกอิสระ ช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo * เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SAPPORO TOKYO INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ ฯ
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ D7 621
14.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


No comments:

Post a Comment