Sunday, May 1, 2016

ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ๋วโบราณเป็นที่เฝ้าปร่จำกวนอู ศาลเจ้ากวนอูตั้งอู่ภากใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเป็นตำหนักกวนอู จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

No comments:

Post a Comment