Sunday, May 1, 2016

เขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามผา

เขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในระหว่างปี ค.ศ. 1996 – 2009 เป็นเขื่อนที่สูงที่สุด 180 เมตร กักน้ำสูงที่สุด (175 เมตร) น้ำท่วมขังไกลประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้า ทดน้ำทำการเกษตร

ขื่อนซานเสียต้าป้า เขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามผา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พ.ศ. 2550) ของประเทศจีน ลักษณะของเขื่อนเป็นแบบเขื่อนคอนกรีตถ่วงน้ำหนัก (Concrete gravity dam) กั้นขวางแม่น้ำแยงซี

เขื่อนซานเสียต้าป้า เป็นเขื่อนแรกของจีนที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้ คือ “Three Gorges multipurpose water control project” มีประวัติการก่อสร้างยาวนาน ตั้งแต่สมัย ดร.ซุน ยัตเซ็น ในปี พ.ศ. 2462 และเริ่มศึกษาโครงการฯ เมื่อปี พ.ศ. 2473 สภาประชาชน ลงมติให้ก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2535 ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหลี่เผิง

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเขื่อน ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักและป้องกันน้ำท่วม ซึ่งในขณะที่สร้างเขื่อนนั้น มีผู้อพยพจากน้ำท่วมบริเวณโดยรอบมีถึงประมาณ 1.35 ล้านคน

เขื่อนยักษ์ซันเสียต้าป้า เมื่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 ครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3,035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 2ส่วน สำหรับระบายน้ำ 1 ส่วนและเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน 2 ส่วน

ส่วนที่เป็นประตูสำหรับเรือผ่าน
ส่วนที่ 1 สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000ตัน
ส่วนที่ 2 สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน

ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ชั้น และเขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือน จากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์

นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและสามารเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน

No comments:

Post a Comment