Sunday, May 1, 2016

กู่หลงจง (ภูเขาโงลังกั๋ง)

กู่หลงจง (ภูเขาโงลังกั๋ง) มีประวัติยาวนานหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าปี ภายในกู่หลงจงมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดเท่าตัวจริง

No comments:

Post a Comment