Sunday, May 1, 2016

เขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง

เขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ในภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ สถานที่ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี

เขาบู๊ตึ๊ง เป็นสถานที่ที่รวมสิ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน เรื่อยมากระทั่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวมกันนับได้กว่าพันปี

เขาบู๊ตึ๊ง ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่ตึกโบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตังซาน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2537


No comments:

Post a Comment