Monday, October 26, 2015

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติเมื่ออยู่ในมัลดีฟส์ ....Don't do when stay in the Maldives....

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติเมื่ออยู่ในมัลดีฟส์
....Don't do when stay in the Maldives....

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติเมื่ออยู่ในมัลดีฟส์

ไม่ควรนำทราย หอย ปะการัง ปลาทะเล และสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติออกจากมัลดีฟส์
การเปลือยกายในที่สาธารณะ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ไม่ควรตกปลาในบริเวณที่พัก หากชื่นชอบกีฬาตกปลา ควรติดต่อขอข้อมูลจากทางรีสอร์ท
สุภาพสตรีไม่ควรสวมสายเดี่ยว เกาะอก กางเกงขาสั้นเที่ยวในเมืองมาเล เนื่องจากในเมืองเคร่งครัดเรื่องศาสนา ผู้หญิงท้องถิ่นจะแต่งกายมิดชิดมาก
 
....Don't do when stay in the Maldives....

Do not bring sand, shells, coral, fish and all that is in the nature of the Maldives.
Nudity in public. Is illegal.

Should not be fishing in the area. If you enjoy sport fishing. Should request information from the resort.

Women should not wear shorts to a single island in Malaysia. Because in a strict religion. Local women to dress more thoroughly.


google translation

No comments:

Post a Comment