Sunday, October 25, 2015

ประวัติศาสตร์เกาหลี - Korea History

ประวัติศาสตร์เกาหลี

Korea History

ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 ยุคจูลมุน
 ยุคมูมุน
อาณาจักรโชซอนโบราณ 2333–108 BC
 รัฐจิ้น
ก่อนสามก๊ก : 108–57 BC
 พูยอโอกจอทงเย
 สามฮั่นมาบยอนจิน
สามก๊ก : 57 BC – 668 AD
 อาณาจักรโกคูรยอ 37 BC – 668 AD
 อาณาจักรแพกเจ 18 BC – 660 AD
 อาณาจักรซิลล่า 57 BC – 935 AD
 กายา 42–562
อาณาจักรเหนือใต้ : 698–935
 อาณาจักรรวมซิลล่า 668–935
 อาณาจักรบัลแฮ 698–926
 สามอาณาจักรหลัง 892–935
  อาณาจักรโคกุรยอใหม่อาณาจักรแพกเจใหม่อาณาจักรซิลล่า
ราชวงศ์โครยอ 918–1392
ราชวงศ์โชซอน 1392–1897
จักรวรรดิเกาหลี 1897–1910
ญี่ปุ่นปกครอง 1910–1945
 รัฐบาลพลัดถิ่น 1919–1948
การแบ่งเกาหลี 1945–1948
เหนือ , ใต้ 1948–present
 สงครามเกาหลี 1950–1953


No comments:

Post a Comment