Wednesday, August 10, 2016

ทำเนียบประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คาซา โรซาดา (Casa Rosada)

ทำเนียบประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คาซา โรซาดา (Casa Rosada) แปลว่าบ้านสีชมพูหรือบ้านสีกุหลาบเพราะใช้หินสีชมพูก่อสร้าง ตั้งตระหง่านอยู่หน้า จัตุรัสมาโย (Plaza De Mayo) อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามของเมืองและสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงานต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุโรป


No comments:

Post a Comment