Wednesday, August 10, 2016

จตุรัสพลาซ่า เดอะ อาร์ม (Plaza De Arm)

จตุรัสพลาซ่า เดอะ อาร์ม (Plaza De Arm) อันเป็นจตุรัสที่ตั้งของสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆมากมาย

No comments:

Post a Comment