Friday, August 19, 2016

วัดกันโกจิ (Gango-ji)

วัดกันโกจิ (Gango-ji)
วัดเก่าแก่อีกแห่งที่เคยเป็น 1 ใน 7 ของวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองในสมัยที่นารายังเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตัววัดดั้งเดิมนั้นถูกไฟไหม้ลงในช่วงศตวรรษที่ 18 แต่ก็ยังมีซากปรักหักพังให้คงเห็นอยู่ทั่วไปในเขตวัด ตัววัดที่สร้างขึ้นใหม่ได้ทำเลียนแบบของเดิมมากที่สุด จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ รูปปั้นหินต่างๆ ที่แทรกอยู่ในบริเวณของวัด ที่เป็นทั้งรูปปั้นของพระ รูปปั้นอสุรกาย รวมไปถึงรูปปั้นมนุษย์ในอากัปกิริยาพิสดารมากมาย

No comments:

Post a Comment