Friday, August 19, 2016

ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชา (Kasuka Taisha Shrine)

ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชา (Kasuka Taisha Shrine)

ที่ตั้ง
ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองและเป็นศาลเจ้าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุดในเมืองนารา ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับการสร้างวัดโกโฟกุจิ แต่ได้รับการบูรณะสืบต่อกันเรื่อยมา จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ แนวตะเกียงที่เรียงรายอยู่ในบริเวณศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนและเพื่อระลึกถึงนักรบในอดีต นอกจากนั้นยังมีหอที่เก็บรักษาสมบัติและโบราณวัตถุของศาลเจ้าไว้อีกด้วย

No comments:

Post a Comment