Saturday, March 28, 2015

ท่องเที่ยวจอร์เจีย

ประเทศจอร์เจีย เดิมระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน

จอร์เจียประสบปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติตั้งแต่ประกาศเอกราช และเพิ่งเริ่มมีเสถียรภาพในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) อย่างไรก็ตาม ปัญหาคนพลัดถิ่นภายใน (internally displaced persons--IDPs) กว่า 230,000 คน ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการการเมืองท้องถิ่น ปัญหาความขัดแย้งใน Abkhazia และ South Ossetia ซึ่งต้องการแยกตัวออกจากจอร์เจียยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยังคงต้องอาศัยกองกำลังสันติภาพของรัสเซีย และองค์การระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพ ซึ่งต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับ South Ossetia มีความคืบหน้าพอสมควร ในขณะที่การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับ Abkhazia ยังคงหาผลสรุปไม่ได้

เมืองหลวง
กรุงทบิลิซี (Tbilisi) มีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน

ประชากร
4,646,003 คน (ก.ค. 2550) แบ่งเป็น ชาวจอร์เจีย ร้อยละ 83.8 ชาวอาเซอรี ร้อยละ 6.5 ชาวอาร์เมเนียน ร้อยละ 5.7 ชาวรัสเซีย ร้อยละ 1.5 และอื่นๆ

ภูมิอากาศอบอุ่นสบาย ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลดำมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ภาษาราชการ
ภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาราชการ(ร้อยละ 71)
ภาษารัสเซีย (ร้อยละ 9)
ภาษาอาร์เมเนีย (ร้อยละ 7)
ภาษาอาเซอรี (ร้อยละ 6)
ภาษาอับคาซเป็นภาษาราชการในอับคาเซีย

ศาสนา
คริสต์ นิกายออโธด็อกซ์ (ร้อยละ 83.9)
มุสลิม (ร้อยละ 9.9)
Armenian-Gregorian (ร้อยละ 3.9)
คริสต์ นิกายคาธอลิค (ร้อยละ 0.8)
อื่น ๆ (ร้อยละ 0.8)

หน่วยเงินตราlari (1 lari เท่ากับ 1.653 ดอลลาร์สหรัฐฯ (2007)




No comments:

Post a Comment