Wednesday, August 10, 2016

เซา ฟรานซิสโก้ สแควร์ (Sao Francisco Square)

เซา ฟรานซิสโก้ สแควร์ (Sao Francisco Square) ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่ในเขต เซา คลิสโตโว (Sao Cristovao) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2010 เมืองแห่งนี้มีลักษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค และบ้านเรือนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-19 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวบราซิลในอดีต ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่ในเขต เซา คลิสโตโว (Sao Cristovao) ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.2010 เมืองแห่งนี้มีลักษณะโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊ค และบ้านเรือนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-19 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวบราซิลในอดีต

No comments:

Post a Comment