Wednesday, August 10, 2016

จตุรัสเซ (Se Square)

จตุรัสเซ (Se Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมืองเซาเปาโล และ เป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองเป็นโบสถ์สไตล์โกธิคสวยงามมาก นอกจากนี้ยังเป็นจตุรัสที่ตั้งของโรงละคร ศูนย์กลางสถานีรถไฟใต้ดินของเมืองเซาเปาโล

No comments:

Post a Comment