Monday, March 21, 2016

ไชน่าทาวน์ โฮจิมินห์ (China Town Ho Chi Minh) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม

ไชน่าทาวน์ โฮจิมินห์ (China Town Ho Chi Minh)
เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม 

ย่านชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนที่ยังคงมีบ้านเรือนและส่งปลูกสร้างสวยๆ ในสมัยยุคอาณานิคมฝรั่งเศส มีร้านขายยาสมุนไพร อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง และขนมมากมาย


No comments:

Post a Comment