Monday, March 21, 2016

โรงละครโอเปร่า (Saigon Opera House) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า (Saigon Opera House) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม 

ถัดมาจากอาคารไปรษณีย์กลางไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของโรงละครเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีสวยงามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส โรงละครแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรงละครแห่งเมืองโฮจิมินห์ (Municipal Theatre of Ho Chi Minh City) ปัจจุบันยังคงใช้เป็นสถานที่สำหรับชมการแสดงและคอนเสิร์ตต่างๆ ที่นี่จะมีลานน้ำพุที่เป็นจุดพักผ่อนสำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยว และยังจุดถ่ายรูปโรงละครที่สวยงามอีกด้วย

No comments:

Post a Comment