Wednesday, March 23, 2016

Segovia Castle ปราสาทราชินี

Segovia Castle ปราสาทราชินี
Segovia Castle หนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดของประเทศสเปน เคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์ โรงเรียนสอนทหาร ค่ายกันศัตรู รวมถึงคุกคุมขังนักโทษ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 อยู่บนชะง่อนผาที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน เป็นต้นแบบของปราสาทของซินเดอเรลล่านั่นเอง

No comments:

Post a Comment