Wednesday, March 23, 2016

Duomo di Milano, Milan, Italy

Duomo di Milano, Milan, Italy
Duomo (ดูโอโม ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า Cathedral) เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่เมืองในประเทศแถบยุโรปเป็นปกติอยู่แล้ว (ผังเมืองร้อยละ 70 ประเทศแถบนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือมีจัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ)

No comments:

Post a Comment