Tuesday, March 22, 2016

ลาซา, ประเทศจีน (Lhasa, China)

เมืองลาซา ถือเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาของทิเบต ที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับมนตร์ขลังของสถาปัตยกรรมอันสวยงามบนยอดเขา ปลดปล่อยความคิด ให้จิตใจได้พักสงบอย่างแท้จริง


No comments:

Post a Comment