Monday, March 21, 2016

เจดีย์ซาลอย (Xa Loi Pagoda) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม

เจดีย์ซาลอย (Xa Loi Pagoda) เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนาม 

เจดีย์เจ็ดชั้นที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2506 มีเหตุการณ์ที่พระสงฆ์และแม่ชีรวมตัวกันประท้วงรัฐบาลเกิดขึ้นที่นี่No comments:

Post a Comment