Wednesday, March 23, 2016

Machu Picchu มหานครสาบสูญของชาวอินคา

Machu Picchu หมู่บ้านชนเผ่า จากเรื่อง The Emperor's New Groove

Machu Picchu มหานครสาบสูญของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู นับเป็นศูนย์กลางความสำคัญทางโบราณคดีของทวีปอเมริกาใต้

นักโบราณคดีต่างสงสัยว่าชาวอินคาในยุคนั้นสามารถขึ้นไปสร้างเมืองอยู่บนเขาเช่นนั้นได้อย่างไร รวมถึงพระนามของจักรพรรดิ Kuzco ในเรื่องก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Cusco ในเปรูอีกด้วย

No comments:

Post a Comment