Wednesday, March 23, 2016

Taj Mahal วังสุลต่าน

ปราสาทต้นแบบของอะลาดินนี้เป็นสุสานที่เจ้าชายชาห์ จาห์ฮาล ทรงสร้างให้ด้วยใจอาลัยถึงพระนางมุมตัส มาฮาล ใช้ระยะเวลาการสร้างยาวนานถึง 22 ปีNo comments:

Post a Comment