Wednesday, March 23, 2016

Iguazu Fall, Argentina

น้ำตกอีกวาซู เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหว่างประเทศบราซิลกับประเทศอาร์เจนตินา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะจะทำให้คุณรู้สึกทึ่ง กับความแรงของสายน้ำที่ไหลมานานกว่าหนึ่งล้านปี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีแนวยาวกว่า 4 กิโลเมตร สูงกว่า 269 ฟุต สมกับชื่อ “อีกวาซู” ซึ่งมาจากภาษากวารานี (Guarani) ชาวอินเดียนเผ่าดั้งเดิม แปลว่า สายน้ำอันยิ่งใหญ่


No comments:

Post a Comment