Wednesday, March 23, 2016

Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle พระราชวังจากเรื่อง Sleeping Beauty

Neuschwanstein Castle (ปราสาทนอยชวานสไตน์) ปราสาทงามของยุคกลางพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขากลางป่าใกล้ทิวเขาแอลป์ เป็นปราสาทที่มีภูมิทัศน์เหมือนอยู่ในเทพนิยายมากที่สุด

No comments:

Post a Comment