Tuesday, March 22, 2016

เวนิส, ประเทศอิตาลี (Venice, Italy)

เวนิส, ประเทศอิตาลี (Venice, Italy)

เวนิส คือ เมืองอันดับต้น ๆ ของคู่รักนักเดินทางที่ใฝ่ฝันอยากจะมาล่องเรือในคลองสีฟ้าใส พร้อมชมสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนของผู้คนริมน้ำในเวนิส


No comments:

Post a Comment