Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวประเทศประเทศออสเตรีย (Austria)

คู่มือท่องเที่ยวประเทศประเทศออสเตรีย (Austria)
ประเทศออสเตรีย (Austria) หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) มีขนาดพื้นที่ 83,858 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง ตั้งอยู่ในบริเวณยุโรปกลาง ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐเช็ก และเยอรมนี ทิศตะวันออกติดกับฮังการี และสาธารณรัฐสโลวัก ทิศตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ทิศใต้ติดกับสโลวีเนีย และอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนภายใต้หลักการของรัฐสภา มีเมืองหลวงชื่อ กรุงเวียนนา ซึ่งทั้งประเทศมีประชากรอาศัยอยู่รวมทั้งหมด 8.2 ล้านคน ประกอบด้วยชาวออสเตรียนร้อยละ 91.1 ชาวอดีตยูโกสลาฟ (โครแอต สโลวีน เซิร์บและบอสเนียน)ร้อยละ 4 ชาวเติร์กร้อยละ 1.6 ชาวเยอรมันร้อยละ 0.9

ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูหนาวมีฝนตกบ่อยและมีหิมะปกคลุมในแถบภูเขา ในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นและมีฝนโปรยในบางครั้ง

ภาษาเยอรมัน

ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 73.6 คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ร้อยละ 4.7 มุสลิมร้อยละ 4.2 อื่นๆ ร้อย ละ 3.5 ไม่ระบุร้อยละ2 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 12

หน่วยเงินตรา
ยูโร โดย 1 ยูโร = 44.29 บาท (17 ส.ค. 2550)

ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ เป็นระบบสองสภา โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ได้แก่ นาย Heinz Fischer นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แก่ นาย Alfred Gusenbauer

การเมืองการปกครอง
ออสเตรีย ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี และอาจดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกด้วยคะแนน เสียงข้างมากในสภาเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี รัฐสภาประกอบด้วยสภาล่าง (Nationalsrat) มีสมาชิก 183 คน ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทุก 4 ปี และสภาสูง (Bundesrat) มีสมาชิก 64 คน ได้รับเลือกตั้งจากสภาจังหวัด (Provincial Diet)

ออสเตรียแบ่ง เขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด (federal province) ได้แก่ Lower Austria, Upper Austria, Salzburg, Styria, Carinthia, Tirol, Vorarlberg, Burgenland และ Vienna ซึ่งมีสถานะเป็นมหานคร แต่ละจังหวัดมีอำนาจปกครองเป็นอิสระยกเว้นการต่างประเทศและการป้องกันประเทศ แต่ละจังหวัดมี Governor ซึ่งได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อมูลคนไทยในออสเตรียจำนวนคนไทยในออสเตรีย 2,375 คน
สถานะ/อาชีพของคนไทยในออสเตรีย: แม่บ้าน (70%) พนักงานทำความสะอาด (20%) พ่อครัว/แม่ครัว (5%) รับจ้างทั่วไป (5%)
จำนวนสมาคม/ชมรมไทยในออสเตรีย
1. สมาคมออสเตรีย-ไทย (สอท. ณ กรุงเวียนนา มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง)
2. สมาคมไทยรักไทย ร่วมด้วยช่วยเมืองไทย
3. ชมรมนักศึกษาและคนไทยในออสเตรีย

ทั้งนี้ มีวัดไทยในออสเตรีย จำนวน 1 วัด ชื่อ วัดญาณสังวร เวียนนา


No comments:

Post a Comment