Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)

คู่มือท่องเที่ยวประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)
สโลวาเกีย (Slovakia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นสาธารณรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากโครูนาสโลวักมาเป็นยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล
ทิศเหนือติดกับโปแลนด์
ทิศใต้ติดกับฮังการี
ทิศตะวันออกติดกับยูเครน
ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย


เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา (Bratislava)


ภูมิอากาศอากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น
ภาษาราชการสโลวัก ร้อยละ 83.9 ฮังกาเรียน ร้อยละ 10.7
ศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก ร้อยละ 60.3 โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 8.4 และ ออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 4.1)
หน่วยเงินตราโครูนา (Koruna)
อัตราแลกเปลี่ยน29.13 โครูนาเท่ากับประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (เดือนมีนาคม 2550)
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว
มี สมาชิก 150 ที่นั่ง รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนาย Ivan Gasparovic นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

No comments:

Post a Comment