Thursday, April 2, 2015

ท่องเที่ยวจาไมกา (Jamaica)

คู่มือท่องเที่ยวจาไมกา (Jamaica)
จาไมกา (Jamaica) เป็นประเทศที่อยู่บนเกาะในภูมิภาคหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่ เกาะจาเมกาเป็นเกาะที่มีความยาว 240 กม. และกว้าง 85 กม. และตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน มันมีระยะห่าง 635 กม. ไปทางตะวันออกของแผ่นดินใหญ่แห่งภูมิภาคอเมริกากลาง มีระยะห่าง 150 กม. ไปทางใต้ของคิวบา และ 180 กม. ไปทางตะวันตกของเกาะฮิสปันโยลาซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน
ชื่อ ประเทศ "จาไมกา" นั้นมาจากการเรียกขานเกาะของชนพื้นเมืองตาอีโน (Taíno) ที่พูดภาษาอาราวัก (Arawakan) ที่เรียกเกาะนี้ว่า "ฌาเมคา" (Xaymaca) ซึ่งแปลได้เป็นสองความหมายคือ "ดินแดนแห่งใบไม้ผลิ" หรือ "แดนแห่งป่าและน้ำ" จาเมกาเคยตกอยู่ใต้อาณัติของสเปนในสมัยราชวงศ์ฮัปสบูร์ก ซึ่งเรียกเกาะนี้ว่า ซันเดียโก (Santiago) จากนั้นจึงตกอยู่ในการครอบครองของราชอาณานิคมอินดีสตะวันตกแห่งบริเตน (British Crown Colony of West Indies) ที่แปลงคำภาษาพื้นเมืองที่ใช้เรียกชื่อเกาะ จากฌาเมคา มาเป็นจาเมกาซึ่งกลายเป็นชื่อของเกาะและประเทศที่อยู่บนเกาะนั้นมาจนถึงทุก วันนี้ ประชากรของจาเมกาส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้สืบเชื้อสายมาจากทาสชาวแอฟริกัน จาเมกายังเป็นประเทศที่ประชากรพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมากที่สุด ในทวีปอเมริกาทั้งเหนือ, กลางและใต้เป็นอันดับสาม รองจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยทั่วไปแล้ว คนไทยมักอ่านออกเสียง "จาเมกา" เป็น "จาไมกา" (อ่านออกเสียงว่า จา-ไม-ก้า) เสียมากกว่า

ที่ตั้งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ห่างจากคิวบาทางทิศเหนือประมาณ 90 ไมล์ และเฮติทางทิศตะวันออกประมาณ 100 ไมล์

ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา บางแห่งเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ไม่ต่อเนื่องกัน

ภูมิอากาศ แบบ ร้อนชื้น (tropical) โดยเฉพาะบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล อุณหภูมิจะเย็นขึ้นในบริเวณที่เป็นภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส และปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,980 มิลลิเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติ
บอกไซต์ ยิบซัมและหินปูน

เมืองหลวง
กรุงคิงสตัน (Kingston)

ภาษา ภาษาอังกฤษ (ภาษาราชการ) และภาษา Patois

ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ (61.3%) นิกายโรมันคาทอลิค (4%) อื่นๆ และลัทธิเชื่อในจิตวิญญาณ (34.7%)

เชื้อชาตเชื้อสายแอฟริกัน (90.4%) เชื้อสายผสม (7.3%) อินเดียตะวันออก (1.3%) จีน (0.2%) ผิวขาว (0.2%) และอื่นๆ (0.1%)


หน่วยเงินตรา จาเมกันดอลลาร์ (Jamaican dollar – J$)

อัตราแลกเปลี่ยน (2004) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเท่ากับ 61 จาเมกันดอลลาร์

วันประกาศเอกราช 6 สิงหาคม ค.ศ. 1962 จากสหราชอาณาจักร

วันชาติ
(Independence Day) 6 สิงหาคม

วันสถาปนารัฐธรรมนูญ
6 สิงหาคม 1962

เวลาแตกต่างจากไทย ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง (-5 GMT)

การเมืองการปกครอง
ใน อดีตจาเมกาเป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเผ่า Arawaks ซึ่งอพยพมาจากดินแดนตอนในของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาโคลัมบัสและคณะได้เดินทางมาถึงใน ค.ศ. 1494 และยึดครองเป็นอาณานิคมของสเปน ประมาณ ค.ศ. 1510 เริ่มมีการนำทาสผิวดำจากทวีปแอฟริกาเข้ามาเป็นแรงงานแทนชาวพื้นเมืองเดิม ซึ่งลดจำนวนลง ในปี ค.ศ. 1655 กองทัพอังกฤษได้บุกเข้ายึดเกาะจาเมกา และปรับปรุงเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลและแหล่งค้าทาสที่สำคัญในทวีปอเมริกา ในทศวรรษที่ 1930 รัฐสภาอังกฤษเริ่มให้สิทธิปกครองตนเองบางส่วนแก่รัฐบาลพื้นเมือง และในปี ค.ศ. 1958 จาเมกาก็ได้เข้าเป้นสมาชิก West Indian Federation ซึ่งประเทศอาณานิคมอังกฤษในแคริบเบียนได้ถอนตัวในปี ค.ศ. 1961 และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1962

รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy)

เขตการปกครอง
แบ่ง ออกเป็น14 เขต ได้แก่ Kingston, St. Andrew, St. Thomas, Portland, St. Mary, St. Ann, Trelawny, St. James, Hanover, Westmoreland, St. Elizabeth, Manchester, Clarendon และ St. Catherine

No comments:

Post a Comment