Monday, March 21, 2016

เมืองต้าถง (datong city) เมืองประวัติศาสตร์และประติมากรรมโบราณ

 เมืองต้าถง (datong city) เมืองประวัติศาสตร์และประติมากรรมโบราณ
• เมืองต้าถง อยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี คศ.386 เป็นเมืองวัฒนธรรมชื่อดังและเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี รวบรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติส่วนน้อยและชนชาติฮั่น อีกทั้งเป็นสถานที่ตั้งป้อมปราการสำคัญทางทหาร มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ถ้ำผาหยุนกัง ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน วัดหัวเหยียนและวัดซั่นหั้ว มีประติมากรรมรูปสลักอายุนับพันปีอยู่มากมาย เขาเหิงซาน ซึ่งถือเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจีน

No comments:

Post a Comment