Wednesday, July 13, 2016

เมืองอ็อคแลนด์

เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการล่องเรือใบ  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ของเกาะเหนือ นำชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ

No comments:

Post a Comment