Sunday, July 31, 2016

วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi )

เป็น 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี ประเทศอินโดนีเชียสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี


No comments:

Post a Comment