Sunday, July 24, 2016

เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

จดหมายรับรองการทำงาน หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ ,อื่นๆ ให้เลือก
หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

หลักฐานการทำงาน มีดังนี้

  1. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  2. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
  3. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น


  • ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 4,350 บาท (USD145)
  • ค่าธรรมเนียม ของศูนย์รับยื่น 800 บาท


รับ เงินสด , Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็น แคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท " TT Aviation Co. ltd." ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ ) เลขบัญชี : 7892 274 392, สาขา สีลม

ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้อง ตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติ วีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
(TT VISA SERVICE CENTRE )

40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-236-7138

Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Web: www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

แผนที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )

วันหยุดประจำปี 2559 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
- มกราคม วันที่ 01
- กุมภาพันธ์ วันที่ 22
- เมษายน วันที่ 13, 14, 15
- พฤษภาคม วันที่ 02
- สิงหาคม วันที่ 12
- ตุลาคม วันที่ 24
- ธันวาคม วันที่ 05, 26, 27, 28, 29, 30.

ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-654-3444
อีเมล์ : nzisbangkok(at)dol.govt.nz

ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองหลวง คือ เวลลิงตัน(Wellington)
พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มี ภูมิอากาศ เขตอบอุ่น และ ภูมิประเทศ ที่มีความ หลากหลาย และ สวยงาม เศรษฐกิจของ นิวซีแลนด์ เน้นการค้า โดยมีฐานจาก การเกษตรประเทศนิวซีแลนด์ มีภูมิประเทศ เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทาง ซีกโลกใต้ ใช้เวลาเดินทาง จากเมืองไทยมายังโอ๊คแลนด์ ในเกาะเหนือ ของนิวซีแลนด์ ราว 11 ชั่วโมง

เงินนิวซีแลนด์ มีหน่วยหลักเป็น ดอลลาร์ (Dollar, $NZ) และ หน่วยย่อยเป็นเซนต์ (Cent, cNZ) โดย 100 cNZ เท่ากับ 1 $NZ มีอัตรา แลกเปลี่ยน ที่ประมาณ 23 บาทต่อ 1 $NZ (ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยน ขณะนั้น)

นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้าเหมือนบ้านเรา (230V / 240V 50Hz) ปลั๊กเป็นแบบ ขาเอียง แบบสองขา (สามารถใช้แบบ มีสายกราวด์ สามขา ได้เช่นกัน) ซึ่งหาซื้อได้ตาม ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านขายเครื่องไฟฟ้าทั่วไป การเดินทางไป ยังประเทศนิวซีแลนด์ เวลา ที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง


ข้อมูล update 01-Jul-2016

No comments:

Post a Comment