Wednesday, July 13, 2016

กรุงปราก(Prague หรือ praha) เมืองหลวงของสาธารรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก
กรุงปราก(Prague หรือ praha) เมืองหลวงของสาธารรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมของพระราชวัง โบสถ์ วิหาร อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานต่างๆ กับผังเมืองปรากที่ออกแบบได้อย่างลงตัว สง่างาม จนได้รับการยกย่องว่ากรุงปรากเป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งหนึ่งของโลก

ย่านเมืองเก่าปรากมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 14 เมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้น กรุงปรากมีความเจริญสูงสุดในยุคที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 (ค.ศ. 1316-1378) แห่งจักวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ปกครองกรุงปราก เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของปรากเมื่อได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร ในเวลานั้นกรุงปรากเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม เป็นที่นัดพบของนักปฏิรูป นักปราชญ์ วิศวกรและสถาปนิก กับศิลปินสาขาต่างๆ จากทั่วโลก ความงดงามของกรุงปรากเลื่องลือไปทั่วยุโรป ไปไกลจนถึงอิตาลีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยอดฝีมือในด้านสถาปัตยกรรม

เมื่อเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวาในปี ค.ศ. 1541 ไฟได้เผาผลาญทำลายสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมเกือบหมด จึงถูกสร้างใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปะเรอเนสซองส์ กรุงปรากเริ่มเข้าสู่ยุคตกต่ำในช่วงสงคราม แม้สงคราม 30 ปี ได้ยุติลงในปี ค.ศ. 1684 กรุงปรากก็ยังไม่ฟื้นจากความเสียหาย จนกระทั่งปลายศตวรรษ กรุงปรากจึงกลับมาเป็นเมืองที่เฉิดฉายครั้งใหม่ด้วยการบูรณะฟื้นฟูเมือง มีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ ด้วยสถาปัตยกรรมบารอก

องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติได้ทำการขึ้นทะเบียนศูนย์กลางประวัติศาสตร์กรุงปรากเป็นมรดกด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1992

เต็มไปด้วยอนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย สถานที่สำคัญคือ ปราสาทปราก (Prague Castle) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกับมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในฐานะโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองปรากมานานกว่าพันปี บริเวณปราสาทปรากจึงเป็นเหมือนหัวใจของเมือง สัญลักษณ์ของกรุงปรากคือ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สถาปัตยกรรมโกธิก ที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงบัญชาให้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1357 (สร้างเสร็จในศตวรรษที่ 15) เพื่อใช้แทนสะพานหลังเดิมที่ถูกน้ำท่วมพังไป สะพานชาร์ลส์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมเมืองทางฝั่งปราสาทปรากกับเมืองเก่าที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกเข้าด้วยกัน สะพานยาว 516 เมตร กว้าง 10 เมตร สองข้างสะพานประดับงานประติมากรรมศิลปะบารอก (ศตวรรษที่ 17) รูปนักบุญของศาสนาคริสต์จำนวน 30 รูป

No comments:

Post a Comment