Sunday, July 31, 2016

วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) ประเทศอินโดนีเซีย

วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 มีการบูรณะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง เว้นช่วงตรงกลาง ประตูถัดไปมีรูปสลักเป็นหน้ากาก ดูน่าเกรงขามเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองอยู่เหนือประตู ข้างประตูประดับด้วยรูปสลักพระพิฆเณศ ชั้นสุดท้ายเป็นเจดีย์ซึ่งถือเป็นบริเวณที่มีความสำคัญที่สุดนั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดูที่จะสวดบูชาเทพแห่งท้องทะเล

*** โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ ***

No comments:

Post a Comment