Tuesday, July 19, 2016

เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle Museum)


ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle Museum)
ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) เป็น สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า (Osaka, Japan) สร้างในปี พ.ศ.2126 โดยโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดโยชิ ร่วมด้วยไดเมียวทั่วประเทศเกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และเสร็จภายในเวลา 3 ปี แต่เมื่อโชกุนโทกุกาว่า อิเยยะสุ เมื่อมีอำนาจได้ทำลายลงแต่ด้วยรากฐานที่แข็งแรงก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลาย หน จนเมื่อ พ.ศ.2540 จึงแล้วเสร็จ เป็นปราสาทที่ทันสมัย ภายในมีลิฟท์ที่สามารถขึ้นไปถึงชั้นบนสุดได้

ภายในปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด 8 ชั้น ซึ่งในตอนนี้ด้านในของปราสาทจะแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท เป็นการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ละชั้นจัดแสดงเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป ชั้นบนสุดมีระเบียงโดยรอบให้ได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้า ที่สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำโอกาวะ

เวลาเปิดทำการ: 9am to 5pm
ค่าเข้าขมปราสาทโอซาก้า ราคา 600 yen

การเดินทาง

    About a 15-20 min walk from subway Tanimachi 4-chome Station exits #1B and #9
    Morinomiya Station exits #1 and #3B,
    Osaka Business Park Station exit #1,
    Temmabashi Station exit #3,
    Keihan Line Temmabashi Station.

No comments:

Post a Comment