Sunday, July 31, 2016

สวนพระวิษณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป ได้แก่ อนุสาวรีย์รูปสักการะของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู พระผู้ปกป้องโลก และอนุสาวรีย์ครุฑ หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดนํ้าหนัก 4,000 ตัน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ

No comments:

Post a Comment