Saturday, November 28, 2015

ซิตี้ ฮอลล์

ซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท

No comments:

Post a Comment