Sunday, November 29, 2015

ย่าน Strip ของลาสเวกัส

เมืองลาสเวกัส ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของลาสเวกัส

No comments:

Post a Comment