Sunday, November 29, 2015

ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre)

ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด

No comments:

Post a Comment