Saturday, November 28, 2015

วัดคิชู [Kyichu Temple]

วัดคิชู [Kyichu Temple] วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน ตามประวัติว่าสร้างตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปีมาแล้ว

No comments:

Post a Comment